Algemene Voorwaarden

 

 

Welkom bij GO Sharing

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden (de Voorwaarden). Wij bieden onze gebruikers de GO Sharing app (de App) waarmee deelvoertuigen gemakkelijk kunnen worden gereserveerd en ontgrendeld (de Diensten). Meer weten over hoe dit werkt – of wil je direct aan de slag gaan – download dan de App of bezoek onze website www.go-sharing.com.

 

Wij bieden onze diensten aan onder de voorwaarde dat je deze Voorwaarden accepteert. Wij kunnen deze Voorwaarden wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden op de Diensten van toepassing zal zijn.

 

Wie zijn wij? Wij zijn GO Sharing B.V., onder andere handelend onder de naam GO Sharing, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Nieuwegein (3439 LM) aan de Ringwade 63 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76717321 en al haar dochterondernemingen waaronder; GO Sharing Belgium B.V., GO Sharing Austria GmbH en GO Sharing Germany GmbH.

 

Wie ben jij? Een consument en/of een rechtspersoon die gebruik maakt en/of laat maken van onze App en/of gewoon een bezoek brengt aan onze website. In deze Voorwaarden noemen we je ook wel de Gebruiker.

 

1 Definities

 

1.1 De volgende definities worden gehanteerd in deze Voorwaarden:

 

(a) Servicegebied: een door GO Sharing aangewezen gebied waar het Gebruik van het Vervoersmiddel gestart en beëindigd kan worden. De meest actuele versie van het Servicegebied is te vinden op de digitale kaart in de App of op de Website.

(b)  Klantenservice: de klantenservice van GO Sharing. Zie voor de actuele contactgegevens onze Website.

(c) Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen GO Sharing en Gebruiker.

(d) Huurovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt ten behoeve van iedere Gebruik.

(e) Overige kosten: lijst waarin de tarieven zijn opgenomen voor het gebruik van onze Diensten, beschikbaar via deze link. De Overige kosten onder andere de tarieven voor het Gebruik van de Vervoersmiddelen en de hoogte van de boetes bij de overtreding van de Voorwaarden.

(f) Spelregels: de spelregels die van toepassing zijn op het Gebruik van onze Diensten, beschikbaar via deze link.

(g) Website: de website van GO Sharing: www.go-sharing.com.

 

1.2 Andere definities – te herkennen aan het gebruik van een hoofdletter aan het begin – kunnen ook in de bepalingen zelf worden gegeven.

 

 

2  Account

 

2.1 Je kan van onze Diensten gebruik maken door te registreren via de App. Daarbij verzoeken we alle verzochte persoons- en betalingsgegevens te verstrekken en de verificatieprocedure (voor de betalingsmethode en het rijbewijs) te doorlopen. Zodra alle benodigde gegevens zijn verstrekt en de verificatieprocedure is afgerond, wordt jouw account geactiveerd (het Account).

2.2 GO Sharing mag jou altijd verzoeken de verificatieprocedure opnieuw te doorlopen. GO Sharing behoudt zich het recht voor te bepalen welke verificatieprocedure in het voorliggende geval gewenst is. GO Sharing is in alle gevallen en te allen tijde gerechtigd jouw Account blokkeren indien zij dit noodzakelijk acht, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval wanneer je niet aan het verzoek voldoet.

2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van, de toegang tot- en het gebruik van jouw Account. Als je het vermoeden hebt dat een derde jouw Account (onrechtmatig) gebruikt, meldt het dan onmiddellijk via de Klantenservice.

2.4 Het gebruik van jouw account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan andere personen toegang te geven tot jouw account, o.a. door login-informatie aan een derde beschikbaar te stellen. Voor iedere overtreding van deze voorwaarde mogen wij een contractuele boete aan jou opleggen (zoals opgenomen in de Overige kosten, onverminderd ons recht om aanvullend een schadevergoeding te vorderen.

2.5 Als wij vermoeden dat de door jou opgegeven (persoonlijke) informatie ongeldig is, of als jouw gebruik van de Diensten niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, Overeenkomst en/of relevante wet- en regelgeving, kunnen wij jouw gebruik van onze Diensten (inclusief het Gebruik zelf) opschorten, beëindigen of op een andere manier beperken.

 

 

3 Gebruik

 

3.1 Je kunt de deelvoertuigen (de Vervoersmiddelen) via onze App reserveren en feitelijk in gebruik nemen (het Gebruik). Op het Gebruik van de Vervoersmiddelen zijn de Spelregels en Land gebonden wet- en regelgeving van toepassing. GO Sharing kan aanvullende voorwaarden stellen aan het Gebruik van een specifiek Vervoersmiddel en/of het Gebruik in een specifiek Servicegebied. Deze voorwaarden worden veelal in de App getoond.

3.2 De reservering van het Vervoersmiddel (en daarmee de Huurovereenkomst) komt pas tot stand nadat deze in de App door GO Sharing is bevestigd. Een geslaagde reservering leidt niet tot een garantie dat er een (functionerend) Vervoersmiddel beschikbaar is.

3.3 Het Gebruik van de Vervoersmiddelen kan alleen gestart en beëindigd worden in het daartoe in de App aangewezen Servicegebied. Het Gebruik eindigt pas wanneer in de App de melding is verschenen dat het Gebruik succesvol is beëindigd.

3.4 Het Gebruik van het Vervoersmiddel kan in tijdsduur worden beperkt. De maximale tijdsduur van het Vervoersmiddel is vermeld in de App en is in geen geval langer dan 7 (zeven) dagen, tenzij GO Sharing schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een afwijkende maximale tijdsduur.

 

4 Voordeelpakketten en rijminuten

 

4.1 Tegoed voor het Gebruik (zoals rijminuten of voordeelpakketten) (het Tegoed) is gebonden aan een beperkte geldigheidsduur.

4.2 Indien het Tegoed wordt aangeschaft, dan vindt het moment van uitgifte plaats zodra het Tegoed op het Account zichtbaar is en is de geldigheidsduur in beginsel beperkt tot één (1) jaar na uitgifte datum, tenzij expliciet anders weergegeven.

4.3 Indien Tegoed in het kader van promotionele activiteiten wordt verstrekt, is de geldigheidsduur in beginsel beperkt tot 30 dagen, tenzij expliciet anders weergegeven.

 

 

5 Tarief, betaling en incasso

 

5.1 GO Sharing stelt de kosten voor het Gebruik vast op grond van de geldende Overige kosten (te vinden op onze Website) en het daadwerkelijke gebruik. Heb je een abonnement of een kortingscode? Dan houden we hier rekening mee.

5.2 Voordat het Gebruik kan starten, spreken we af op welke manier de kosten worden betaald. Door middel van de App kunnen de verschillende betaalmethodes worden geselecteerd. Is er een borgsom van toepassing? Dan machtig je hierbij GO Sharing om de borgsom (zoals vooraf gecommuniceerd) in rekening te brengen.

5.3 Als de voldoening van de verschuldigde kosten om welke reden dan ook niet slaagt, zal GO Sharing de Gebruiker verzoeken het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Als het verschuldigde bedrag door Gebruiker niet binnen de daartoe gestelde termijn voldaan wordt, dan wordt de vordering uit handen gegeven en worden eventuele incasso- en andere daaruit volgende kosten aan Gebruiker doorberekend, en/of verrekend met een eventuele borgsom.

5.4 GO Sharing kan vereisen dat een eventuele openstaande vordering eerst wordt voldaan voordat opnieuw gebruik gemaakt kan worden van de Diensten.

 

 

6 Derden-facturering

 

6.1 Indien je de betaalgegevens van een ander (entiteit, vennootschap of individu) gebruikt bij de registratie in de App, zal je hieraan voorafgaand toestemming voor hebben verkregen van degene wiens betaalgegevens zijn opgegeven.

6.2 GO Sharing is bevoegd rechtstreeks contact op te nemen met degene wiens betaalgegevens door jou zijn opgegeven teneinde te verifiëren of je de vereiste toestemming werkelijk hebt verkregen.

6.3 Indien blijkt dat er geen toestemming als bedoeld in artikel 6.1. is verkregen, dien je de openstaande vorderingen jegens GO Sharing uit eigen hoofde te betalen en ben je aansprakelijk voor eventueel door GO-Sharing geleden schade.

6.4 Indien GO-Sharing de toestemming heeft geverifieerd bij de verlener als bedoeld in artikel 6.1, is die ander naast de Gebruiker hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uit deze Voorwaarden en/of Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Gebruiker jegens GO-Sharing.

 

7 Aansprakelijkheid Gebruiker en GO Sharing

7.1 Je bent aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ontstaan tijdens- of door het Gebruik van het Vervoersmiddel en/of de Diensten, tenzij je kunt aantonen dat deze schade niet aan jou te wijten is.

7.2 Schade is in ieder geval aan jou als Gebruiker te wijten als deze is ontstaan door de volgende omstandigheden:

·        Er is gehandeld in strijd met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden; en

·        Er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid.

7.3 Onder schade wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan de bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten, verplaatsingskosten, waardevermindering, kosten door gederfde inkomsten en administratieve kosten.

7.4 Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van verkeersovertredingen of delicten die met een Vervoersmiddel zijn begaan. Gebruiker betaalt alle daaruit ontstane boetes, heffingen en kosten en vrijwaart GO Sharing tegen eventuele vorderingen van derden.

7.5 Gebruiker is aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden of aan eigendommen van derden die tijdens het Gebruik met het Vervoersmiddel is veroorzaakt. Gebruiker vrijwaart GO Sharing voor eventuele gevolgschade en claims van derden ten gevolge van dergelijke schade en/of letsel.

7.6 Schade veroorzaakt aan derden kan binnen de WA-verzekering van GO Sharing vallen, met uitzondering van het eigen risico zoals opgenomen in de Overige kosten. Indien de veroorzaakte schade valt onder de dekking van de WA-verzekering, is Gebruiker aansprakelijk voor het betalen van vergoedingen op grond van het eigen risico, onverminderd het overige bepaald in dit artikel.

7.7 Indien schade is veroorzaakt door een gedraging van de Gebruiker waardoor de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, zal de Gebruiker jegens GO Sharing aansprakelijk zijn voor het vergoeden van de hieruit voortvloeiende schade.

7.8 GO Sharing is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (leidinggevenden van) GO Sharing.

 

 

8 Opzegging

 

8.1 Gebruiker kan de Overeenkomst met GO Sharing schriftelijk (waaronder ook per e-mail) opzeggen, met inachtneming van eventuele opzegtermijnen. Opzegging ontslaat Gebruiker niet van de verplichting om eventuele nog openstaande betalingen te voldoen.

8.2 GO Sharing kan een overeenkomst met een Gebruiker zonder opgaaf van redenen opzeggen.

 

 

9 Overige voorwaarden

 

9.1 Om jou de Diensten te kunnen aanbieden, verwerkt GO Sharing persoonsgegevens. We informeren je hier graag over door middel van ons privacybeleid.

9.2 GO Sharing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de Voorwaarden en de Overige kosten aan te brengen. Eventuele wijzigingen worden in de App en/of op de Website gepubliceerd. Ieder Gebruik van de Diensten na deze kennisgeving geldt als (bewijs van) acceptatie hiervan door Gebruiker.

9.3 Op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die partijen onderling niet kunnen oplossen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte met onze GO Sharing nieuwsbrief

  • © 2021 GO-Sharing.nl